ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຈຸດສຸມໄລຍະ 1 ປີ (2019 -2020) ຂອງກົມປະເມີນຜົນ:

1. ປະເມີນຜົນໂຄງການ 04 ໄລຍະ ຂອງບັນດາກະຊວງ/ອົງການ ແລະຂອງບັນດາແຂວງ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ປະ

ຈຸບັນສຳເລັດ 18 ແຂວງ ໃນປີ 2020.

2. ລົງເຜີຍແຜ່ວຽກງານການສ້າງເອກະສານບົດສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ບັນດາແຂວງ ແລະບັນ

ດາກະຊວງອົງການ, ປະຈຸບັນສຳເລັດແລ້ວ 04 ແຂວງ ແລະຄາດໝາຍສຳເລັດແມ່ນເດືອນ ມີນາ ປີ 2020

3. ເຂົ້າຮ່ວມເປັນວິທະຍາກອນວຽກງານປະເມີນຜົນ ຈຳນວນ 23 ຄັ້ງ.

4. ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະລົງປະເມີນຜົນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆຈຳນວນ 17 ຄັ້ງ.

5. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນຈຳນວນ 15 ຄັ້ງ ແລະຕ່າງປະເທດຈຳນວນ 7 ຄັ້ງ.

6. ສຳເລັດການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2018

ແລະ ກວດກາຄືນຕາມຄຳແນະນຳຂອງກວດສອບ ສົກປີ 2015-2016.

7. ສຳເລັດການປັບປຸງແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະແບບຟອມປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນປີຕໍ່ໜ້າ (ປີ 2020) ຂອງກົມປະເມີນຜົນ

1. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງປະເມີນຜົນໂຄງການ 03 ໄລຍະຢູ່ພາກສະໜາມໃຫ້ສຳເລັດ.

2. ສ້າງບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະເມີນຜົນ ປີ 2020 ໃຫ້ສຳເລັດ.

3. ກະກຽມແຜນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະກວດສອບກວດກາ ປະຈຳປີ 2020 ແລະສ້າງບົດສະ

ຫຼຸບລາຍງານລັນຊີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປີ 2019 ເພື່ອກະກຽມລາຍງານຕໍ່ຄະນະກວດສອບ.

4. ຄົ້ນຄ້ວາຊັບຊ້ອນພະນັກງານພາຍໃນກົມປະເມີນຜົນເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າພະແນກຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມ.

5. ຄົ້ນຄ້ວາປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະຈຳປີ 2020 ໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້.

6. ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຮັບໃຊ້ວຽກງານເກັບກຳເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ-ເອກະສານບໍລິ

ຫານລັດທົ່ວໄປ ແລະການເກັບກຳຂໍ້ມູນພະນັກງານເພື່ອເປັນບ່ອນອີງລາຍງານຂັ້ນເທິງ.

7. ກະກຽມແຜນລົງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງປະເມີນຜົນ ພຜທ ບັນດາແຂວງ ເພື່ອ

ດຳເນີນຈັດກອງປະຊມຮັບຮອງຂັ້ນແຂວງ ແລະອອກໄບຢັ້ງຢືນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຢູ່ຂັ້ນແຂວງ.

 

ຄົ້ນຄ້ວາປະເມີນໂຄງການສະເໜີໃໝ່

ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະເມີນຜົນ
ດໍາເນີນກອງປະຊູມຮັບຮອງຜົນ
ລົງຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການ
ປັບປຸງເຄື່ອງມືຄູ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ

ວຽກງານອື່ນໆ

ໂທ/ແຟັກ +85621216564

ອີເມວ: evaluation@doempi.gov.la

ບົດສະຫລຸບຕີລາຄາສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2019 ແລະທິດທາງແຜນການ ປີ 2020 ຂອງກົມປະເມີນຜົນ

 

ການປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມປະເມີນຜົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ