ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານອື່ນໆຕາມພາລະບົດບາດຂອງກົມປະເມີນຜົນມີດັ່ງນີ້:
- ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ, ສ້າງຮ່າງດຳລັດ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ກຳນົດ, ບົດແນະນຳ, ແຈ້ງການຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງປື້ມ ຄູ່ມືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ  ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ  ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນ ເທີງພິຈາລະນາ ອະນຸມັດ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງແນະນຳ, ເຜີຍແຜ່ ແລະຈັດຝືກອົບຮົມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນ ເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
- ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ  ແລະ ແນະນຳລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ພົວພັນເຖີງວຽກງານປະເມີນ ຜົນໃນຂອບ ເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະການປະກອບເອກະສານໂຄງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມນິຕິກຳທາງ ດ້ານກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເພື່ອ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງ ດ້ານເອກະສານໂຄງການກ່ອນດຳເນີນເມີນ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
- ປະເມີນ ແລະປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ກ່ອນສະເໜີເຂົ້າແຜນ; ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ, ໄລຍະທ້າຍໂຄງການ (ສໍາເລັດ 100%) ແລະພາຍຫຼັງນໍາໃຊ້ໂຄງການ 2-5 ປີ;
- ປະເມີນໂຄງການທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ( ຊກພ );
- ປະເມີນຄືນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນກໍລະນີມີການອ່ວຍທຶນ, ດັດແກ້ຫຼືປ່ຽນແປງມູນຄ່າ, ປ່ຽນແປງ ແບບແຕ້ມເຕັກນິກ;
- ແຈ້ງຜົນການປະເມີນ  ແລະ  ໃບຢັ້ງຢືນຜົນ ການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທັງ 4 ໄລຍະ ຂອງການປະເມີນໂຄງການ
- ຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມ ຜົນການປະເມີນທັງ 4 ໄລຍະຂອງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ບັນ ດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງຮັບຜິດຊອບປະເມີນ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ;
- ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
- ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຂື້ນແຜນງົບປະມານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານວຽກ ງານ ບໍລິຫານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງກົມ; ຈັດຕັ້ງນຳພາ, ຄຸ້ມຄອງ  ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານພາຍໃນກົມຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການ ແນວຄິດເມືອງ, ມີສະຕິ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ມີຄວາມສາມັກຄີ, ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ມີຫົວຄິດປະ ດິດສ້າງ;
- ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງຕ່າງປະເທດໃນໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບ ຜິດຊອບ ຂອງກົມໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງລັດ;
- ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຈາກຄະນະນຳກະຊວງ ຜທ;

 

ຄົ້ນຄ້ວາປະເມີນໂຄງການສະເໜີໃໝ່

ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະເມີນຜົນ
ດໍາເນີນກອງປະຊູມຮັບຮອງຜົນ
ລົງຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການ
ປັບປຸງເຄື່ອງມືຄູ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ

ວຽກງານອື່ນໆ

ໂທ/ແຟັກ +85621 216564

ອີເມວ: evaluation@doempi.gov.la

 

 

ການປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມປະເມີນຜົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ