ວຽກງານປັບປຸງນິຕິກຳ ແລະເຄື່ອງມືສໍາລັບການປະເມີນຜົນ ໃນປະຈຸບັນ:
- ກໍາລັງດໍາເນີນການປັບປຸງນິຕິກຳ, ຄູ່ມື ແລະເຄື່ອງມືຕ່າງໆສໍາລັບການປະເມີນຜົນ ຄາດໝາຍ ສໍາເລັດແມ່ນ ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2020.
- ກຳລັງສ້າງລະບົບນໍາສົ່ງ ແລະເກັບກຳເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດດ້ວຍຮູບແບບເອເລັກ ໂຕຣນິກ.
- ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດຍີ່ປູ່ນເພື່ອສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງກ່ວາເກົ່າພາຍໃຕ້ໂຄງການພີມແຄບທີ່ຖືກສະໜັບສະໜຸນ ໂດຍອົງການ ໄຈກ້າ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.
- ສືບຕໍ່ປັບປຸງບົດນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

 

ຄົ້ນຄ້ວາປະເມີນໂຄງການສະເໜີໃໝ່

ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະເມີນຜົນ
ດໍາເນີນກອງປະຊູມຮັບຮອງຜົນ
ລົງຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການ
ປັບປຸງເຄື່ອງມືຄູ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ

ວຽກງານອື່ນໆ

ໂທ/ແຟັກ +85621216564

ອີເມວ: evaluation@doempi.gov.la
 
 

ການປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມປະເມີນຜົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ