ລົງຕິດຕາມປະເມີິນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໄລຍະກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໄລຍະສໍາເລັດ ກ່ອນມອບ-ຮັບ ແລະໄລຍະຫຼັງນໍາໃຊ້ 2-5 ປີ ປະຈໍາປີ:

-ລົງປະເມີນຜົນຢູ່ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຫຼວງນໍ້າທາ ລະຫວ່າງວັນທີ 05-23/10/2029

້-ລົງປະເມີນຜົນຢູ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ລະຫວ່າງວັນທີ 12-29/11/2019

-ລົງປະເມີນຜົນຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ບໍລິຄຳໄຊ ລະຫວ່າງວັນທີ 09/11 - 08/12/2019

-ລົງປະເມີນຜົນຢູ່ແຂວງ ວຽງຈັນ, ໄຊສົມບູນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ລະຫວ່າງວັນທີ 04-24/02/2020

-ລົງປະເມີນຜົນຢູ່ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ ລະຫວ່າງວັນທີ 9-26/02/2020

-ລົງປະເມີນຜົນຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ຈໍາປາສັກ ລະຫວ່າງວັນທີ 03-21/12/2019

 

ຄົ້ນຄ້ວາປະເມີນໂຄງການສະເໜີໃໝ່

ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະເມີນຜົນ
ດໍາເນີນກອງປະຊູມຮັບຮອງຜົນ
ລົງຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການ
ປັບປຸງເຄື່ອງມືຄູ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ

ວຽກງານອື່ນໆ

ໂທ/ແຟັກ +85621216564

ອີເມວ: evaluation@doempi.gov.la
ເອກະສານສໍາລັບການລົງປະເມີນຜົນ: ຂໍ້ຕົກລົງ, ບັນຊີໂຄງການທີ່ຈະລົງປະເມີນຜົນ ແລະ ແຜນດໍາ ເນີນງານຂອງແຕ່ລະຄະນະວິຊາການລົງປະເມີນຜົນ.
 

ການປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມປະເມີນຜົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ