ຄູ່ມື, ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ:

1. ຄູ່ມືສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.
2. ຄູ່ມືສໍາລັບການປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໄລຍະສໍາເລັດກ່ອນມອບຮັບ.
3. ຄູ່ມືສໍາລັບການປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໄລຍະຫຼັງນໍາໃຊ້ 2-5 ປີ.
4. ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ສໍາຫຼວດອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ/ອອກແບບລະອຽດ (ສະເໜີໄໝ່).
5. ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ສະເໜີໄໝ່).
6. ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ (ສະເໜີໄໝ່).
7. ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ (ສະເໜີໄໝ່).
8. ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ (ສະເໜີໄໝ່).
9. ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ຖືກໂຈະ ແລະຟື້ນຟູຄືນໄໝ່.
10. ແບບຟອມບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ສໍາຫຼວດອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ/ອອກແບບລະອຽດ (ສືບຕໍ່).
11. ແບບຟອມບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ສືບຕໍ່).
12. ແບບຟອມບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ (ສືບຕໍ່).
13. ແບບຟອມບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ (ສືບຕໍ່).
14. ແບບຟອມບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ (ສືບຕໍ່).
15. ແບບຟອມບົດລາຍງານການສໍາເລັດໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ສໍາຫຼວດອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ/ອອກແບບລະອຽດ (ສຳເລັດ).
16. ແບບຟອມບົດລາຍງານການສໍາເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ສຳເລັດ).
17. ແບບຟອມບົດລາຍງານການສໍາເລັດໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ (ສຳເລັດ).
18. ແບບຟອມບົດລາຍງານການສໍາເລັດໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ (ສຳເລັດ).
19. ແບບຟອມບົດລາຍງານການສໍາເລັດໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ (ສຳເລັດ).

ແຜ່ນປະເມີນ ແລະແຜ່ນປະເມີນຜົນສຳລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ

1. ແຜ່ນປະເມີນໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ສໍາຫຼວດອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ/ອອກແບບລະອຽດ (ສະເໜີໄໝ່).
2. ແຜ່ນປະເມີນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ສະເໜີໄໝ່).
3. ແຜ່ນປະເມີນໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ (ສະເໜີໄໝ່).
4. ແຜ່ນປະເມີນໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ (ສະເໜີໄໝ່).
5. ແຜ່ນປະເມີນໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ (ສະເໜີໄໝ່).
6. ແຜ່ນປະເມີນໂຄງການທີ່ຖືກໂຈະ ແລະຟື້ນຟູຄືນໄໝ່.
7. ແຜ່ນປະເມີນບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ສໍາຫຼວດອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ/ອອກແບບລະອຽດ (ສືບຕໍ່).
8. ແຜ່ນປະເມີນບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ສືບຕໍ່).
9. ແຜ່ນປະເມີນບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ (ສືບຕໍ່).
10. ແຜ່ນປະເມີນບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ (ສືບຕໍ່).
10. ແຜ່ນປະເມີນບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ (ສືບຕໍ່).
12. ແຜ່ນປະເມີນບົດລາຍງານການສໍາເລັດໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ສໍາຫຼວດອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ/ອອກແບບລະອຽດ (ສຳເລັດ).
13. ແຜ່ນປະເມີນບົດລາຍງານການສໍາເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ສຳເລັດ).
14. ແຜ່ນປະເມີນບົດລາຍງານການສໍາເລັດໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ (ສຳເລັດ).
15. ແຜ່ນປະເມີນບົດລາຍງານການສໍາເລັດໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ (ສຳເລັດ).
16. ແຜ່ນປະເມີນບົດລາຍງານການສໍາເລັດໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ (ສຳເລັດ).

ລະບຽບການ ແລະນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານປະເມີນຜົນ

1. ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ, ເລກທີ 2129/ກຜທ, ວັນທີ 19/09/2019
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015.
3. ແຈ້ງການນຳໃຊ້ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.
 
 
 
 
 
 

 

ຄົ້ນຄ້ວາປະເມີນໂຄງການສະເໜີໃໝ່

ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະເມີນຜົນ
ດໍາເນີນກອງປະຊູມຮັບຮອງຜົນ
ລົງຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການ
ປັບປຸງເຄື່ອງມືຄູ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ

ວຽກງານອື່ນໆ

ໂທ/ແຟັກ +85621 216564

ອີເມວ: evaluation@doempi.gov.la

 

 
ການປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມປະເມີນຜົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ