ລົງເຜີຍແຜ່ແນະນໍາບັນດາແຂວງ/ນະຄອນ ແລະກະຊວງ/ອົງການ ໃນການສ້າງເອກະ ສານບົດສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ 2020:

ສຳເລັດການລົງຈັດກອງປະຊຸມແນະນໍາບັນດາແຂວງໃນການສ້າງເອກະສານບົດສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ບັນດາແຂວງ ພາກເໜືອ.

ສຳເລັດການລົງຈັດກອງປະຊຸມແນະນໍາບັນດາແຂວງໃນການສ້າງເອກະສານບົດສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ ບັນດາແຂວງ ພາກກາງ.

ສຳເລັດການລົງຈັດກອງປະຊຸມແນະນໍາບັນດາແຂວງໃນການສ້າງເອກະສານບົດສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ ບັນດາແຂວງ ພາກໄຕ້

ກຳລັງສືບຕໍ່ລົງຈັດກອງປະຊຸມແນະນໍາບັນດາກະຊວງ/ອົງການໃນການສ້າງເອກະສານບົດສະເໜີໂຄງການລົງທຶນ ຂອງລັດ

 
 

 

ຄົ້ນຄ້ວາປະເມີນໂຄງການສະເໜີໃໝ່

ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະເມີນຜົນ
ດໍາເນີນກອງປະຊູມຮັບຮອງຜົນ
ລົງຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການ
ປັບປຸງເຄື່ອງມືຄູ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ

ວຽກງານອື່ນໆ

ໂທ/ແຟັກ +85621216564

ອີເມວ: evaluation@doempi.gov.la
ດາວໂຫລດ: ເອກະສານບົດນໍາສະເໜີວຽກງານປະເມີນຜົນ
 

ການປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມປະເມີນຜົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ