ສັງລວມໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ເປັນໂຄງການສະເໜີໄໝ່ ປະຈໍາປີ (ລ່າສຸດ):

1. ຂົງເຂດ ປກສ ແລະ ປກທ

2. ຂົງເຂດຂົວ-ທາງ

3. ຂົງເຂດເຄຫາ-ຜັງເມືອງ

4. ຂົງເຂດຊົນລະປະທານ ແລະໂຍທາທາງນໍ້າ

5. ຂົງເຂດໄຟຟ້າ ແລະນໍ້າປະປາ

6. ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ

 

ຄົ້ນຄ້ວາປະເມີນໂຄງການສະເໜີໃໝ່

ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະເມີນຜົນ
ດໍາເນີນກອງປະຊູມຮັບຮອງຜົນ
ລົງຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການ
ປັບປຸງເຄື່ອງມືຄູ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ

ວຽກງານອື່ນໆ

ໂທ/ແຟັກ +85621216564

ອີເມວ: evaluation@doempi.gov.la

ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະເໜີໄໝ່) ປະຈໍາປີ 2020 ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ. ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ຫົວພັນ, ຊຽງຊວາງ, ໄຊສົມບູນ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື, ຈໍາປາສັກ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

 

ການປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມປະເມີນຜົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ