ວຽກຈັດກອງປະຊຸມຮັບຮອງຜົນການປະເມີນ ແລະອອກໃບຢັ້ງຢືນ

- ໂຄງການກະກຽມສະເໜີເຂົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຮັບຮອງຜົນ

- ໂຄງການທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຜົນການປະເມີນ ແລະອອກໃບຢັ້ງຢືນ (ລ່າສຸດ)

- ໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ຜ່ານການຕັດສິນພິຈາລະນາຈາກຄະນະກຳມະການຮັບຮອງຜົນ

- ໂຄງການທີ່ໄດ້ສຳເລັດການປັບປຸງຂໍ້ມູນຕາມຄຳແນະນຳຂອງຄະນະກຳມະການຮັບຮອງຜົນ

 
 

 

ຄົ້ນຄ້ວາປະເມີນໂຄງການສະເໜີໃໝ່

ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະເມີນຜົນ
ດໍາເນີນກອງປະຊູມຮັບຮອງຜົນ
ລົງຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການ
ປັບປຸງເຄື່ອງມືຄູ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ

ວຽກງານອື່ນໆ

ໂທ/ແຟັກ +85621216564

ອີເມວ: evaluation@doempi.gov.la
ດາວໂຫຼດເອກະສານ: ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ,​ ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ, ຕາຕະລາງສັງລວມ ໂຄງການທີ່ໄດ້ຜ່ານກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຮັບຮອງຜົນ (ລ່າສຸດ).
ເພີ່ມເຕີມ: ປະສານງານໄດ້ທີ່ ກົມປະເມີນຜົນ ກຜທ ຫຼື ໂທ 021 254914 ພະແນກປະເມີນຜົນ ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ (ປຜ2) ກົມປະເມີນຜົນ ກຜທ.
 

ການປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມປະເມີນຜົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ