ວຽກງານເຜີຍແຜ່ແນະນຳ

ວຽກງານຈໍລະຈອນເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມປະເມີນຜົນ

ຄົ້ນຄ້ວາປະເມີນໂຄງການສະເໜີໃໝ່

ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະເມີນຜົນ
ດໍາເນີນກອງປະຊູມຮັບຮອງຜົນ
ລົງຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການ
ປັບປຸງເຄື່ອງມືຄູ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ

ວຽກງານອື່ນໆ

ໂທ/ແຟັກ +85621216564

ອີເມວ: evaluation@doempi.gov.la

ກົມ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ, ຊື່​ງຂຽນ​ເປັນຕົວ​ອັກສອນ​ຫຍໍ້​ວ່າ “ປຜ” ​ແລະ ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ Department of  Evaluation “DOE” ​ແມ່ນ​ກົງຈັກ​ການຈັດ​ຕັ້ງໜຶ່ງ​ທີ່​ສັງກັດ​ຢູ່​ໃນໂຄງ​ປະກອບ​ກົງຈັກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ຂ​ອງກະຊວງ ​ແຜນການ  ແລະກາ​ນລົງທຶນ ມີພາລະ​ບົດບາດເປັນ​ເສນາ​ທິການໃຫ້​ແກ່ກະຊວງ​​ໃນການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ;  ຕິດຕາມ;  ຄົ້ນຄວ້າ; ວິ​ເຄາະ; ​ວິ​ໃຈ​; ​ປະ​ເມີນ​ ແລະ ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ລັດ;ໂຄງການສົມທົບ​ທຶນ​​ໃນ​ການຊ່ວຍ ​ເຫຼືອທາງ​ການ ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ. (ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດຂອງກົມປະເມີນຜົນ)

ເຊື່ອມຕໍ່ເວບໄຊ້ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ

ການປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມປະເມີນຜົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ